Privacy Policy

Bijlage 3 – Privacyverklaring

In deze privacyverklaring is te lezen welke persoonsgegevens Loman Vastgoed Beheer (KVK 72207388) verzamelt en hoe met deze persoonsgegevens wordt omgegaan. De persoonsgegevens worden met grote zorgvuldigheid behandeld. Uitgelegd wordt op welke manier gegevens worden opgeslagen en voor welke doelen.

Artikel 1 – Algemeen

 • Onder Opdrachtgevers kunnen worden verstaan verhuurders van een woonruimte, bedrijfsruimte of garagebox.
 • Opdrachtgevers die (voornemens zijn) een relatie aan (te) gaan met Loman Vastgoed Beheer, hierover in onderhandeling zijn of anderszins in contact treden met Loman Vastgoed Beheer, verstrekken persoonsgegevens in de zin van de Verordening 2016/679/EU betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, hierna te noemen de AVG.
 • De persoonsgegevens die Loman Vastgoed Beheer ontvangt van Opdrachtgevers, worden door Loman Vastgoed Beheer verwerkt. Deze verwerking bestaat onder meer (maar niet slechts) uit het opslaan, raadplegen, bewaren en toepassen van deze persoonsgegevens. Onder het toepassen van de persoonsgegevens valt bijvoorbeeld het opstellen van huurovereenkomsten en het incasseren van een borgsom of de maandelijkse huur. Ten aanzien van deze verwerkingsactiviteiten is Loman Vastgoed Beheer aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke.
 • De gebruikte terminologie in deze privacyverklaring heeft de betekenis zoals daaraan is toegekend in de AVG, tenzij expliciet anders is opgenomen in deze privacyverklaring.

Artikel 2 – Verwerking en doeleinden

 • Loman Vastgoed Beheer zal onder andere de volgende persoonsgegevens verwerken:
  • Voornaam, voorletters en/of achternaam;
  • Straatnaam, huisnummer en postcode van een woonruimte, bedrijfsruimte of garagebox;
  • Beroep / functie;
  • Burgerlijke staat;
  • Bankrekeningnummer;
  • Telefoonnummer, e-mailadres.
 • De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om met Opdrachtgever in contact te kunnen treden en te blijven. Daarnaast is de verwerking van belang voor de uitoefening van de aangeboden en/of overeengekomen werkzaamheden door Loman Vastgoed Beheer. De in artikel 2.1 genoemde persoonsgegevens zullen slechts verwerkt worden voor de volgende doeleinden:
  • Het voeren van onderhandelingen over mogelijke totstandkoming van overeenkomsten tussen Loman Vastgoed Beheer en Opdrachtgever en Opdrachtgever en Huurder(s);
  • De uitvoering van de tussen Loman Vastgoed Beheer en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten en Opdrachtgever en Huurder(s) gesloten overeenkomsten;
  • De afwikkeling van de tussen Loman Vastgoed Beheer en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten en Opdrachtgever en Huurder(s) gesloten overeenkomsten;
  • De door Loman Vastgoed Beheer en in naam van Opdrachtgever te verrichten rechtshandelingen, zoals onder andere het voor rekening en risico van Opdrachtgever inschakelen van derden (aannemers, installateurs etc.) voor het verrichten van beheersactiviteiten.

Artikel 3 – Ontvangers van de persoonsgegevens

 • Ontvangers in de zin van de AVG zijn de Huurder(s) van een woonruimte, bedrijfsruimte of garagebox. De Huurder(s) zullen door het sluiten van een huurovereenkomst persoonsgegevens van Opdrachtgever ontvangen.
 • Ook kunnen als ontvangers worden aangemerkt de derden die worden ingeschakeld om reparaties uit te voeren aan een woonruimte, bedrijfsruimte of garagebox. Deze derden zullen persoonsgegevens van Opdrachtgever ontvangen om bijvoorbeeld reparatiewerkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Artikel 4 – Derden

 • Opdrachtgever erkent dat Loman Vastgoed Beheer bij de uitvoering van haar werkzaamheden geheel of gedeeltelijk gebruik kan maken van diensten van derden en Opdrachtgever heeft Loman Vastgoed Beheer in dat kader een volmacht verleend.
 • Loman Vastgoed Beheer is bevoegd derden in te schakelen voor het uitvoeren van werkzaamheden die betrekking hebben op en/of voortvloeien uit de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst. Opdrachtgever erkent dat inschakeling van derden mee kan brengen dat aan deze derden persoonsgegevens worden verstrekt door Loman Vastgoed Beheer. Deze derden zijn in dat geval te kwalificeren als verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers in de zin van de AVG. Loman Vastgoed Beheer verricht alle redelijke inspanningen om te garanderen dat deze derden de persoonsgegevens die zijn verstrekt aan Loman Vastgoed Beheer door Opdrachtgever in overeenstemming met de AVG zullen verwerken. Loman Vastgoed Beheer zal hiertoe met derden die kwalificeren als verwerkers een verwerkersovereenkomst afsluiten.

Artikel 5 – Duur

 • Persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk is of dan wettelijk is voorschreven. Dit betekent dat de persoonsgegevens ten minste gedurende de gehele relatie tussen Loman Vastgoed Beheer en Opdrachtgever verwerkt zullen worden. Na beëindiging van de relatie tussen Loman Vastgoed Beheer en Opdrachtgever behoudt Loman Vastgoed Beheer de persoonsgegevens gedurende de periode dat het noodzakelijk is om deze gegevens in het kader van relatiebeheer te behouden.
 • Na afloop van de in artikel 5.1 genoemde periode worden de persoonsgegevens door Loman Vastgoed Beheer vernietigd, tenzij Loman Vastgoed Beheer op grond van geldende wet- en regelgeving gehouden is langere bewaartermijnen in acht te nemen, of de betrokkene en/of de Opdrachtgever Loman Vastgoed Beheer opnieuw toestemming verleent de persoonsgegevens te verwerken.

Artikel 6 – Beveiliging persoonsgegevens

 • Voor Loman Vastgoed Beheer is een goede omgang met de ontvangen persoonsgegevens van groot belang. Loman Vastgoed Beheer zal dan ook zorgvuldig en in overeenstemming met de daaraan gestelde eisen in de AVG omgaan met deze persoonsgegevens. Hiertoe zal Loman Vastgoed Beheer onder meer:
 • De verzameling van persoonsgegevens beperken tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens door Loman Vastgoed Beheer verwerkt worden. De doeleinden voor verwerking worden in deze privacyverklaring vermeld;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om de persoonsgegevens te beschermen en deze passende beveiligingsmaatregelen ook vergen van eventueel in te schakelen verwerkers;
 • Alle door betrokkenen uit te oefenen rechten met betrekking tot de persoonsgegevens respecteren.
 • Persoonsgegevens worden slechts gedeeld met medewerkers van Loman Vastgoed Beheer die deze persoonsgegevens noodzakelijkerwijs dienen te kennen voor de in artikel 2 beschreven doeleinden. Indien het noodzakelijk is om een derde partij in te schakelen om de doeleinden te kunnen verwezenlijken, kunnen de persoonsgegevens van Opdrachtgever op basis van artikel 3 worden verstrekt aan deze derde.

Artikel 7 – Rechten van betrokkenen

 • Indien persoonsgegevens van Opdrachtgever en/of betrokkenen worden verwerkt door Loman Vastgoed Beheer, beschikt Opdrachtgever en/of betrokkene over de volgende rechten:
 • Recht op inzage, Opdrachtgever heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Recht op wijziging, indien er sprake van verwerking van onjuiste persoonsgegevens kan Opdrachtgever deze persoonsgegevens wijzigen;
 • Recht op vergetelheid, in een aantal gevallen kan er door Opdrachtgever worden verzocht om de persoonsgegevens te wissen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verkregen of als de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn om de doeleinden te bereiken;
 • Recht op overdracht, Opdrachtgever beschikt over het recht om zijn persoonsgegevens over te dragen aan een ander dan Loman Vastgoed Beheer;
 • Recht op beperking van de verwerking, Opdrachtgever kan de verwerking (tijdelijk) bevriezen wanneer er bijvoorbeeld sprake is van mogelijke onjuiste persoonsgegevens of er bezwaar is gemaakt tegen de verwerking;
 • Recht op bezwaar, Opdrachtgever behoudt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. De verwerking zal dan per direct moeten worden gestopt.
  • Opdrachtgever en/of betrokkene kunnen contact opnemen met Loman Vastgoed Beheer in verband met de inhoud van de privacyverklaring of de rechten van betrokkene op grond van de AVG.

Artikel 8 – Contact

 • Het contact tussen Loman Vastgoed Beheer en Opdrachtgever en/of betrokkene zal schriftelijk plaatsvinden per e-mail. Opdrachtgever en/of betrokkene kunnen zich te dien aanzien richten tot het e-mailadres: info@lomanvastgoedbeheer.nl.
 • Indien Opdrachtgever en/of betrokkene telefonisch contact opneemt met Loman Vastgoed Beheer, zal dit telefonisch contact altijd per omgaande door Opdrachtgever en/of betrokkene schriftelijk per e-mail aan Loman Vastgoed Beheer bevestigd worden.

Artikel 9 – Overige bepalingen

 • Op deze privacyverklaring is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • Loman Vastgoed Beheer is gerechtigd de inhoud van deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde inhoud zal met onmiddellijke ingang van toepassing zijn op de relatie tussen Loman Vastgoed Beheer en Opdrachtgever, alsmede op een eventuele relatie tussen Loman Vastgoed Beheer en een betrokkene. Loman Vastgoed Beheer zal Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte brengen van enige wijziging in de toepasselijke privacyverklaring. Opdrachtgever draagt zorg de gewijzigde inhoud van de privacyverklaring kenbaar te maken aan natuurlijke personen, welke als betrokkene aangemerkt kunnen worden.

Bel mij terug

Advies nodig?

Aarzel niet en neem contact met ons op.